Çanpin

Önümlerimiz

HC1700 maýatnik üweýji fabrigi

HC1700 maýatnik üweýji fabrigi, Guilin Hongçeng tarapyndan işlenip düzülen täze uly göwrümli awtomat Raymond fabrigi.Maýatnik Reýmond fabrigi maýatnik fabriginiň işleýiş ýörelgesine salgylanyp, yrgyldama usulyny kämilleşdirdi.Beýleki parametrleri üýtgetmän, merkezden gaçyryş üweýji basyşy takmynan 35% ýokarlandy.Önümçilik adaty Reýmond degirmenlerinden 2,5-4 esse ýokary.Çäklendiriji turbina klassifikatoryny ulanyp, inçeligi 0.18-0.022mm (80-600 mesh) arasynda sazlap bolýar.HC1700 maýatnik rolik fabrigi has uly kuwwatlylygyň, has ýokary netijeliligiň, pes maýa goýumlarynyň we iş çykdajylarynyň artykmaçlyklaryna eýedir, bu uly göwrümli tozany gaýtadan işlemek üçin iň amatly saýlawdyr.Gözleg we gözleglerimizi, amaly programmalarymyzy we tehniki hyzmat mümkinçiliklerimizi müşderileriň isleglerine laýyklaşdyryp, bazara öňdebaryjy Raymond degirmen çözgütlerini hödürläp bildik.Reýmond degirmeniniň bahasyny almak üçin häzir habarlaşyň.

Islenýän üweýiş netijelerini almak üçin size iň oňat üweýji degirmen modelini maslahat bermek isleýäris.Aşakdaky soraglary bize aýdyň:

1.Siziň çig malyňyz?

2.Gerekli nepislik (mesh / μm)?

3.Gerekli kuwwat (t / sag)?

 • Iýmitlenmegiň iň uly ululygy:≤30mm
 • Göwrümi:6-25t / sag
 • Inçe:0.18-0.038mm

tehniki parametr

Model Rolikleriň sany Öýjükli halka Diametri (mm) Iýmitlendirmegiň ululygy (mm) Inçe (mm) Göwrüm (t / sag) Jemi kuwwat (kw)
HC1700 5 1700 ≤30 0.038-0.18 6-25 342-362

Gaýtadan işlemek
materiallar

Ulanylýan materiallar

Guilin HongCheng üweýji degirmenleri, Mohs gatylygy 7-den aşak we çyglylygy 6% -den pes bolan dürli metal däl mineral materiallary üwemek üçin amatly, iň soňky nepisligi 60-2500 mesh aralygynda sazlanyp bilner.Mermer, hek daşy, kalsit, feldspar, işjeňleşdirilen uglerod, barit, florit, gips, palçyk, grafit, kaolin, wollastonit, çalt wagt, marganes magdany, bentonit, tal, asbest, mika, klinker, feldspar, kwars, keramika, ulanylýan önümler boksit we ş.m. Jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • kalsiý karbonat

  kalsiý karbonat

 • dolomit

  dolomit

 • hek daşy

  hek daşy

 • mermer

  mermer

 • talc

  talc

 • Tehniki artykmaçlyklary

  Ösen we ýerlikli gurluş, iň az yrgyldy we ses, degirmen oňat işleýär we has ýokary üweýiş netijeliligine eýe.

  Ösen we ýerlikli gurluş, iň az yrgyldy we ses, degirmen oňat işleýär we has ýokary üweýiş netijeliligine eýe.

  Adaty Reýmond degirmeni bilen deňeşdirilende, bir çig mal has köp bolup biler we kuwwaty adaty Reýmond fabriginden 40% ýokary, energiýa sarp edilişi bolsa 30% -den gowrak tygşytlanýar.

  Adaty Reýmond degirmeni bilen deňeşdirilende, bir çig mal has köp bolup biler we kuwwaty adaty Reýmond fabriginden 40% ýokary, energiýa sarp edilişi bolsa 30% -den gowrak tygşytlanýar.

  Impuls tozan ýygnaýjy bilen enjamlaşdyrylan tozan ýygnamagyň netijeliligi 99,9% -e çenli.Fabrikiň tutuş ulgamy, esasan tozansyz ussahanany amala aşyryp bilýän möhürlenendir.

  Impuls tozan ýygnaýjy bilen enjamlaşdyrylan tozan ýygnamagyň netijeliligi 99,9% -e çenli.Fabrikiň tutuş ulgamy, esasan tozansyz ussahanany amala aşyryp bilýän möhürlenendir.

  Täze möhürleýiş gurluşynyň dizaýnyny ulanyp, çalgy wagtyny we çykdajylaryny azaltmaga kömek edýän çalgy 500-800 sagat bir gezek dolduryň.We üweýji halkany, üweýji rolik enjamyny, tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrmazdan çalşyp bolar.

  Täze möhürleýiş gurluşynyň dizaýnyny ulanyp, çalgy wagtyny we çykdajylaryny azaltmaga kömek edýän çalgy 500-800 sagat bir gezek dolduryň.We üweýji halkany, üweýji rolik enjamyny, tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrmazdan çalşyp bolar.

  Önüm hadysalary

  Hünärmenler üçin döredilen we gurlan

  • Hil taýdan düýbünden eglişik ýok
  • Berk we çydamly gurluşyk
  • Iň ýokary hilli komponentler
  • Poslamaýan polatdan, alýuminden
  • Üznüksiz ösüş we gowulaşmak
  • HC1700 maýatnik üweýji fabrigi Awtomatiki Raymond degirmeni
  • HC1700 maýatnik üweýji degirmeni
  • HC1700 awtomatiki Raymond degirmeni
  • HC1700 maýatnik Reýmond degirmeni
  • HC1700 maýatnik rolik fabrigi
  • HC1700 maýatnik rolikli ýylmaýjy fabrik
  • HC1700 maýatnik degirmeni
  • HC1700 Reýmond maýatnik fabrigi

  Gurluşy we ýörelgesi

  HC1700 maýatnik üweýji fabrigi esasy degirmen, çäklendiriji turbina klassifikatory, turba ulgamy, ýokary basyş üfleýji, goşa siklon kollektor ulgamy, impuls howa kollektory, iýmitlendiriji, elektron dolandyryş motory, eňek döwüjisi, pan lifti.Esasy degirmen pyýada, gaýdýan howa gutusy, belgi, rolik, halka, kapot örtügi we hereketlendirijiden ybarat.

  Çig mal iýmitlendiriji enjamyna iberilýär we 40 mm-den az bölejiklere ezilmegi üçin döwüjä atylýar.Materiallar lift bilen ammarda galdyrylýar we iýmitlendiriji tarapyndan üwemek üçin esasy degirmene deň derejede iberilýär.Ökde hünärli inçe tozanlar klassifikasiýa ediler we impuls tozan ýygnaýjysyna önüm hökmünde üflener we ahyrsoňy tozan ýygnaýjydan çykarylar, önüm poroşok saklanylýar.Ulgam doly impulsly tozan ýygnaýan açyk zynjyr ulgamy hökmünde döredildi, şonuň üçin enjam has ýokary kuwwata we iň az hapalanmaga eýe.HC üweýji fabrigiň geçirijiligi gaty ýokary, şonuň üçin önümi el bilen dolduryp bolmaýar, gaplamak işi poroşok ammarlara iberilenden soň edilmeli.

  sr

  Islenýän üweýiş netijelerini almak üçin size iň oňat üweýji degirmen modelini maslahat bermek isleýäris.Aşakdaky soraglary bize aýdyň:
  1.Siziň çig malyňyz?
  2.Gerekli nepislik (mesh / μm)?
  3.Gerekli kuwwat (t / sag)?