Guilin Hongcheng-e hoş geldiňiz

Doly çözgütleri hödürleýän hünärmen öndüriji, halkara derejesinde meşhur marka gurmagy ýüregine düwdi

Has giňişleýin görüňhas köp
 • -
  Döwür güýçlenýär
 • -
  Her ýyl onlaýn sergiler
 • -
  Halkara sungat alyş-çalşygy
 • -
  Panoramiki suwa çümdürmek tejribesi

Biz hakda

Guilin Hongcheng-e hoş geldiňiz

Kompaniýanyň tertibi

Guilin Hongcheng, ISO 9001: 2015 kepillendirilen kompaniýa we mineral magdanlary üçin üweýji degirmeni bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Öwüriji degirmenlerimiz iň oňat üweýiş netijesini gözegçilikde saklamak üçin hilini we öndürijiligini kepillendirmek üçin ösen tehnologiýalary ösdürmegi we ulanmagy dowam etdirenimizde has ýokary hilli öndürilýär.

Biz hakda

Guilin Hongcheng-e hoş geldiňiz

Korporatiw jogapkärçilik

Guilin Hongçeng jemgyýetiň öňündäki borçlaryny hemişe ýerine ýetirýär we sosial ösüşe goşant goşmagy maksat edinýär.Dürli durmuş üpjünçilik işlerine işjeň gatnaşdyk we daşky gurşawy goramak, bilim we Gyzyl Haç jemgyýetiniň abadançylygyna goşant goşmak üçin jemgyýetçilik gaznasyny döretdik.

Biz hakda

Guilin Hongcheng-e hoş geldiňiz

Başlygyň çykyşy

Biz kanunlara we kadalara boýun egýäris we müşderi merkezi pelsepesi bilen işleýäris, müşderilere hemmetaraplaýyn, ýöriteleşdirilen we hünär önümleri we hyzmatlary bermäge çalyşýarys, işewür kärdeşlerimiz bilen ygtybarlylyk, hil we innowasiýa bilen uzak möhletli gatnaşyk saklaýarys.

Biziňki
önümleri

Önümleriň dürlüligi
HLM dik rolik fabrigi
HLMX 2500 Meşli ajaýyp poroşok üweýji fabrigi
HC Super Uly üweýji maşyn
HCQ Reýmond rolikli degirmen
HCH Ultrafine üweýji fabrigi
HC1700 maýatnik üweýji fabrigi
önümler
önümler_next

habarlar

habarlar

Iň soňky habarlar

Has giňişleýin görüňhabarlar_btn
 • 2023

 • 2023

 • 2023

 • Sement öndürilende aýna poroşok goşmagyň roly nähili?

  Aýna poroşok goşmagyň roly näme ...

  Has köpmazmun
 • Dik degirmen üweýji tehnologiýasynyň jikme-jik düşündirişi

  Dik degirmen gri barada jikme-jik düşündiriş ...

  Has köpmazmun
 • Reýmond degirmeniniň kömür öndürmek ulgamyny nädip düzmeli?

  Kömür önümçiligini nädip düzmeli ...

  Has köpmazmun

dsadas

Model saýlamak, okuw, tehniki hyzmat, esbaplar we müşderi goldawy ýaly doly üweýji degirmen çözgütlerini hödürleýäris.

Biz bilen habarlaşyň