xinwen

Habarlar

Kalsinirlenen nebit koksyny gaýtadan işlemek tehnologiýasy we kalsinirlenen koks üweýji fabriginiň önümçilik liniýasy bilen tanyşlyk

Täze energiýa indi gyzgyn pudak bolup, litiý batareýasynyň öndürilmegi bazarda gaty meşhurdyr.Lityum anod materiallary hem köpleriň ünsüni özüne çekdi.Kalsinlenen nebit koksy, kalsinirlenen nebit koksy diýlip hem atlandyrylýar, negatiw elektrod materiallaryny öndürmek üçin möhüm çig mal.Ony gaýtadan işlemek tehnologiýasy we degişli enjamlar hem meşhur boldy.Aşakda size kalsinirlenen nebit koksyny gaýtadan işlemek tehnologiýasy we önümçilik liniýasy barada maglumat berlerkalsinirlenen koksüweýji degirmeni.

 https://www.hc-mill.com/hlm-vertical-roller-mill-product/

Kalsinasiýa, kalsinlenen nebit koksynyň gaýtadan işlenip bilinjek işiniň iň möhüm bölegikalsinirlenen koksüweýji degirmeni.Häzirki wagtda aýlawly peçler we tank peçleri köplenç ulanylýar.Aýlanýan peç daşary ýurtlarda giňden ulanylýar, tank peçleri bolsa Hytaýda giňden ulanylýar.Kalsinasiýa prosesinde esasy zat, önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak, energiýa sarp etmegi tygşytlamak we islenýän effekti gazanmak üçin kalsinasiýa temperaturasyna we wagtyna gözegçilik etmekdir.Nebit koksyny hasaplamagyň maksady çig maldaky çyglylygy we üýtgäp durýan maddalary aýyrmagy, çig malyň dykyzlygyny we mehaniki güýjüni ýokarlandyrmagy, çig malyň elektrik geçirijiligini ýokarlandyrmagy we çig malyň antioksidant kuwwatyny ýokarlandyrmagy öz içine alýar.

 

Kalsinasiýadan soň, nebit koksy litiý anod materiallaryny we grafit elektrodlaryny öndürmek we gaýtadan işlemek üçin ulanyp boljak ýetişen koks bolýar.Aşakda haýsy önüm öndürilse-de, ezmek we üwemek bilen aýrylmazdyrkalsinirlenen koksüweýji degirmeni.Kalsinirlenen koksyň önümçilik liniýasyüweýji degirmeniezmek we üwemek üçin esasy enjamdyr.Granul kalsinirlenen koks öndürilip, inçe poroşokda gaýtadan işlenip bilner.Inçelik önümiň tehniki görkezijileriniň talaplaryna laýyk gelenden soň, önümçiligi dowam etdirmek üçin indiki baglanyşyga iberiler.Munuň hilini talap edýärkalsinirlenen koksdiküweýji degirmeni önümçilik liniýasy ygtybarly we dowamly we ähli önümçilik liniýasynyň kadaly işleýşine täsir edip bolmaz.

 

HCMilling (Guilin Hongcheng)'s kalsinirlenen koksdik üweýji degirmeniönümçilik liniýasy kalsinirlenen koksyň aýratynlyklaryna laýyklykda düzülendir.Öwürmegiň netijeliligi we derejelendiriş takyklygy ýokarlanýar, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak, durnukly we ygtybarly.Kalsinirlenen koks üweýşiniň inçeligi 3 μ M-den 20 μ m çenli bolup biler.Bir sagadyň önümçiligi 0,5 tonnadan 20 tonna çenli.Hünärmen inersenerler, hakyky zerurlyklaryňyza görä ýeke-täk tehniki alyş-çalyş shemasyny özüňiz düzüp bilerler.


Iş wagty: -20anwar-11-2023