xinwen

Habarlar

Her gün müňlerçe tonna önüm öndürýän slanets üweýji fabrigi |Şale wertikal rolik fabrigi

Slanets wertikal rolik fabrigi, ösýän bazar islegini kanagatlandyryp we dürli nepislik bilen magdanlary üwürip bilýän magdan pudagynda çuňňur gaýtadan işlemek üçin esasy önümçilik enjamydyr.Täze ýeňil gurluşyk materiallarynyň esasy materialy hökmünde slanes togalanyp bilermi?Slanes dik rolik fabriginiň bahasy näçe?

HC1900 Şel üweýji degirmeni

Pulwerirlenen slanets

Şale, çylşyrymly düzümi bolan çökündi gaýanyň bir görnüşidir, ýöne olaryň hemmesiniň inçe ýapragy ýa-da inçe lamellar bogunlary bar.Esasan basyş we temperatura arkaly palçykdan emele gelen gaýa, ýöne kwars, feldspar galyndylary we beýleki himiki maddalar bilen garylýar.Hasaply slanets, demir slanets, silis slanets, uglerod slanets, gara slanets, ýag slanets we ş.m. ýaly slanetsiň köp görnüşi bar, şolardan demir slanets demir magdany bolup biler.Oilagly ene slanets, ýag çykarmak üçin, gara slanets bolsa ýagyň görkeziji gatlagy hökmünde ulanylyp bilner.

Adatça, slanets dik rolik fabrigi slanesleri 200 mesh - 500 meshde üwemek üçin ulanylýar we taýýar önümleriň bölejikleriniň ululygy gurluşyk, awtoulag ýoly, himiýa senagaty, sement we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner.

Müňlerçe tonna öndürýän slanets dik rolik fabriginiň konfigurasiýasy we prosesi akymy

Iş prinsipi: slanes dik rolikli degirmen, reduktory ýylmaýjy diskiň aýlanmagyna itergi berýär.Beerde boljak materiallar, howa gulpy iýmitlendiriji enjamlar bilen aýlanýan ýylmaýjy diskiň merkezine iberilýär.Merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri astynda material ýylmaýjy plastinkanyň daşyndan aýlanýar we üweýji rolik stoluna girýär.Öwüriji rolikleriň basyşy astynda material ekstruziýa, üweýji we gyrkym bilen ezilýär.

Machinehli maşynyň gurluşy, ýokary üweýiş netijeliligi we bir sagatlyk önümçilik kuwwaty 5-200 tonna bolan ezmek, guratmak, üwemek, tertipleşdirmek we daşamak bilen birleşdirýär.

Slanes dik degirmeniň artykmaçlyklary :

1. HCMilling (Guilin Hongcheng) tarapyndan öndürilen slanes dik degirmeni, az energiýa sarp edip, tygşytly we energiýa tygşytlaýjydyr.Top degirmeni bilen deňeşdirilende, energiýa sarp edilişi 40% - 50% pes we pes jülge elektrik energiýasy ulanylyp bilner.

2.Sale dik dik degirmeni ýokary ygtybarlylyga eýe.Peýdaly model, degirmeniň işleýän döwründe material döwülmegi netijesinde dörän güýçli titremäniň öňüni almak üçin üweýji rolik çäklendiriji enjamy kabul edýär.

3.Slanes dik degirmeniň önüminiň hili durnukly, material degirmende gysga wagtlap galar, bölejikleriň ululygynyň paýlanyşyny we önümiň düzümini kesgitlemek aňsat, önümiň hili durnukly ;

4.Slanes dik degirmeni amatly tehniki hyzmatyň we işiň pes bahasynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Işlemezden ozal üweýji plastinkada mata paýlamagyň zerurlygy ýok we degirmen işe başlamazdan kynçylyk çekip, ýüklemezden başlap biler;

5.Sistemada enjamlar, ykjam gurluş gurluşy we kiçijik pol meýdany bar, bu top degirmeniniň diňe 50% -ini düzýär.Açyk howada pes gurluşyk çykdajylary bilen ýerleşdirilip bilner, bu kärhanalaryň maýa goýum çykdajylaryny gönüden-göni azaldar ;

Adaty gündelik işleýişine görä 8 sagat, 125 tonna we günde 10-12 sagat, takmynan 84-100 tonna müňlerçe tonna slanets degirmeniniň gündelik önümçiligine bolan isleg üçin.Umuman, bir slanets dik dik degirmeni ýeterlikdir.

Slanets üwemek prosesi ib Wibrasiýa iýmitlendiriji + eňek döwüjisi + slanes dik degirmeni

Gündelik önümi müňlerçe tonna bolan slanes dik degirmeniň bahasy

Dürli gaýtadan işleýiş shemalary sebäpli, müşderiler slanesleri gaýtadan işlemek üçin slanes dik rolik fabrigini satyn alanda, ýörite enjamlaryň, modelleriň we beýleki esbaplaryň ulanylyşyny görmeli, dürli shemalary we ulanyjylaryň hakyky ýagdaýyna has laýyk önümçilik liniýasyny sazlamaly. bazardaky deň däl baha parametrleri.HCMilling (Guilin Hongcheng) 30 ýyl bäri poroşok enjamlaryny öndürmek we gözlemek bilen meşgullanýar we öz önümçiligini we dörediş işini yzygiderli gowulandyrýar.


Iş wagty: Noýabr-29-2021