Çözgüt

Çözgüt

FGD gipsine giriş

FGD gips

FGD gips umumy kükürtlendiriji serişdedigi sebäpli hormatlanýar.Gips, ak reňkli (bölekler sary) görkezýän, ak reňkli (bölekler sary) görkezýän, kömür bilen işleýän ýa-da nebit kärhanasynyň kükürt dioksidiniň üsti bilen alnan çylşyrymly önüm gipsidir, radioaktiwligi diňe bir däl, tebigy magdan gipsinden has pesdir. öndürijiligi tebigy gipsden has ýokary, ýöne indeks hem has ýokary;

FGD gipsiniň ulanylmagy

Desulfurizasiýa gips tozy we gips tozy fiziki komponentde uly tapawutlara eýe, desulfurizasiýa gips poroşokynda kremniniň, natriý oksidiniň, natriý karbonatyň, kalsiý sulfitiniň, hek daşynyň, kalsiý hloridiň, magniý hloridiň we ulanylyş derejesiniň has ýokary bolmagyna sebäp bolýan beýleki elementler bar. gaýtadan işlenýän kükürtli gips tozyHLMX ultrafine dik degirmenGurluşyk, gurluşyk materiallary, senagat galyndylary we çeperçilik modelleri, himiýa senagaty, oba hojalygy, azyk önümçiligi, lukmançylyk kosmetologiýasy we ş.m. köp ugurlarda ulanylyp bilner, täzelenip bilýän, ownuk bölejikleriň ululygy, düzümi we durnuklylygy, zyýanly hapalaryň az mukdary , ýokary arassalygy we beýleki aýratynlyklary.

Oba hojalygy:

1. Palçykdan ýa-da çägeli topragy hasylly topraga gowulaşdyrmak, gurluşyny we zeýkeş aýratynlyklaryny gowulandyrmak;

2. Arahis, noýba, kartoşka we pagta üçin gowy kalsiý we kükürdiň çeşmesi, ekilen miwe agaçlaryny taýýarlamak işinde kalsiniň gowy çeşmesi üçin amatlydyr;

3. Topragyň PH bahasyny sazlamak we möhüm amaly manylary bolan kation alyş-çalyş mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin;

4. Peýdaly yz elementlerini üpjün edip bilmek;

5. Düwürtik önümçiligini güýçlendirip biler;azot birleşmeleriniň öwrülmegine kömek etmek;

6. Ekinleri keselsiz saklamak üçin möhüm çäre.

Öndüriji degirmen modellerine derňew

https://www.hongchengmill.com/hlmx-superfine-vertical-grinding-mill-product/

Gips degirmen kärhanalary üçin HLM dikgips dik degirmeniýokary üweýiş netijeliligi, az elektrik sarp etmegi, uly iýmit ululygy, önümiň nepisligini sazlamak aňsat, gaýtadan işleýän enjam, ýönekeý aýak yzy, pes ses, pes tozan, aňsat tehniki hyzmat, az çykdajy, az sarp könelişen materiallardan.

FGD gips pulwerizasiýasynyň prosesi

FGD gipsporoşok öndürýän maşyn modelini saýlamak programmasy

Dikrolikdegirmen:

Uly göwrümli enjamlar we ýokary önümçilik uly göwrümli önümçilige laýyk bolup biler.Dik degirmen ýokary durnuklylyga eýe.Adetmezçilikleri:ýokary enjamlara maýa goýum bahasy.

 I Tapgyr:Cçig malyň howlukmagy

UlyFGD gipsmaterial üweýji degirmenine girip bilýän iýmit inçeligine (15mm-50mm) ezilýär.

TapgyrII: Grinding

EzilenFGD gipsownuk materiallar elewator tarapyndan ammar enjamyna iberilýär, soňra bolsa üweýji üçin degirmeniň üweýiş otagyna deň we mukdarda iberilýär.

III Tapgyr:Klassifikasiýa ediňing

Düwürdilen materiallar bahalandyryş ulgamy boýunça derejelendirilýär, hünärsiz poroşok klassifikator tarapyndan tertipleşdirilýär we gaýtadan üwemek üçin esasy maşyna gaýtarylýar.

TapgyrV: Ctaýýar önümleri saýlamak

Inçeligine laýyk gelýän poroşok gaz bilen turbadan geçýär we bölmek we ýygnamak üçin tozan ýygnaýja girýär.Collectedygnalan taýýar poroşok, çykaryş porty arkaly iberiji enjam tarapyndan taýýar önüm silosyna iberilýär, soňra bolsa poroşok tankeri ýa-da awtomatiki gaplaýjy bilen gaplanýar.

https://www.hongchengmill.com/hlmx-superfine-vertical-grinding-mill-product/

FGD gips tozy gaýtadan işlemegiň mysallary

Bu enjamyň modeli we sany: HLMX ajaýyp dik üweýji degirmeni

Çig maly gaýtadan işlemek: FGD gips

Taýýar önümiň nepisligi: 325 ~ 2500 mesh

Göwrümi: 4 ~ 40 T / sag

HLMX üweýji degirmeni

Iş wagty: 22-2021-nji oktýabr