சான்பின்

துணைக்கருவிகள்

குய்லின் ஹாங்செங்கின் துணைக்கருவிகள் உபகரணங்களின் முக்கிய தயாரிப்புகள்: ஆலைக்கு அரைக்கும் வளையம், ஆலைக்கு அரைக்கும் உருளை, வகைப்படுத்தி தூண்டி, மண்வெட்டி பிளேடு.எச்.சி.எம்வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்குவதற்காக ஏராளமான இருப்புக்களுடன் உயர்தர துணை உபகரணங்களை வழங்குகிறது!